مجموعه ارزشمند و مفهومی جملات و سخنان فلسفی کوتاه و زیبای بزرگان

مجموعه ارزشمند و مفهومی جملات و سخنان فلسفی کوتاه و زیبای بزرگان گاندی بخشودن کسی که به تو بدی کرده تغییر گذشته نیست ، تغییر آینده است پابلو پیکاسو عامل…

نوشته مجموعه ارزشمند و مفهومی جملات و سخنان فلسفی کوتاه و زیبای بزرگان اولین بار در نمکستان پدیدار شد.